هندوستان    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کارناتاکا، میسور، گکولام

چین            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پکن، فنگتای

ایران            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تهران، قیطریه