صنم

راجا


لو

مهران

شهاب 

امیر

نیلا

مریم

ناره

مؤسس مجموعه

مسعود موحدی

 

   “در سال ۲۰۱۵ میلادی، مجموعه را با نام «دانش یوگا آشتانگا ویدیالایا» تاسیس کردیم. در سال ۲۰۱۸ میلادی، با حفظ همان هدف، تصمیم به افزایش شعب خود در کشورهای مختلف گرفتیم که همان کیفیت دوره های گذشته را با همان مربیان داشته باشند. اکنون مجموعه با نام «مسعود موحدی یوگا» در میسور هندوستان، پکن چین و تهران ایران به کار خود ادامه می دهد.”