Srinatha - شیریناتا

شیریناتا

مربیان

شیریناتا، با تجربه ای فرای ۳۰ سال در امر آموزش زیر نظر افرادی مانند شِری گُپالاجیار و بی کِی اِس آینگر بر این عقیده بوده که یوگا یک روش زندگی می باشد. مدرس هاتایوگا بوده و مدیریت شعبه میسور بر عهده او است.

او مدیر مرکز میسور در هندوستان می باشد.