lulu

لو

مربیان

لو، یوگا را به صورت خصوصی و عمومی بیش از ۷ سال است که به زبان چینی و انگلیسی آموزش می دهد. با توجه به نوع آموزش تاثیر عمیقی را روی شاگردانش می گذارد. او، بر این عقیده است که یوگا تاثیر عمیقی را روی جسم و ذهن قرار داده، و ابزاری برای سلامت و سرزندگی ما می باشد. آشتانگا وینیاسا را زیر نظر ویجِی کومار فرا گرفته و هر ساله به عنوان مربی به هندوستان باز می گردد.

او مدیر مرکز پکن در چین می باشد.