مربیان مورد تایید ما

محسن افشاریان مربی سطح ۱ (سری مقدماتی) آشتانگا وینیاسا یوگا می باشد. او تمرینات خود را از ۶ سال گذشته آغاز و به مدت ۲ سال است که به طور مداوم آشتانگا وینیاسا و مدیتیشن را تمرین می کند.

مربیان

محسن افشاریان

بیشتر بخوانید

نیلا ابوالحسنی مربی سطح 1 (سری مقدماتی) آشتانگا وینیاسا یوگا می باشد. همچنین در زمینه آیورودا و داشتن تغذیه درست و زندگی سالم فعالیت می کند.

مربیان

نیلا ابوالحسنی

بیشتر بخوانید