امروزه یوگا بسیار محبوب گشته که به عنوان یک کسب و کار شناخته می گردد. در این زمینه کلمه کسب و کار نظریه های متفاوتی را در بر می گیرد. برخی از مربیان کلاس ها و دوره های سالمی را ارائه داده که در زمان شاگردان در زمان پیوستن، با یادگیری و ادامه دادن به تمرین و تحصیل، آرام آرام قادر بوده که مربیان کارآزموده ای شوند. در این جا، نکاتی بیان می شود که افراد در زمان شروع، ادامه دادن و تمرین با ما می توانند از شرایط کاری برخوردار گردند.

 

۱- قبل از شروع یوگا، باید از علایق خود مانند آسانا، پرانایاما، فلسفه یا غیره آگاه شوید. ما کلاس هایی را به شما ارائه می دهیم که خودتان قادر به تجربه کردن هر کدام از این مباحث بوده که بتوانید تصمیم به شروع بگیرید.

 

۲- بعد از تصمیم گیری، می توانید آن مبحث را چه در زمان کلاس یا خارج کلاس تمرین نموده و زمانی که آمادگی داشتید (که شما و مربی تان این موضوع را مشخص می کنید)، می توانید در دوره ها شرکت نمایید. کلاس ها تنها در ارتباط با مبحث انتخاب شده بوده و دوره ها باقی جنبه های یوگا را که به عنوان یک مربی نیاز به دانستن آن ها دارید، تکمیل می نماید.

 

۳- بعد از دوره، به تمرین خود ادامه داده تا زمانی که آماده آموزش دادن شوید. گروه مسعود موحدی یوگا، شعبات مختلفی را داشته که بعد از تایید شدن مربی، او می تواند به عنوان جزوی از این گروه شروع به تدریس نماید.

 

۴- مربی یوگا بودن دشوار نیست، اما مربی خوب بودن، احتیاج به تمرین و تجربه بسیاری داشته که ما همیشه سعی به حمایت از شما می کنیم.

 

۵- مربیان مورد تایید ما به منظور آموزش از برنامه هایی استفاده کرده که زیر نظر مربی خودشان طراحی گشته است و هر ساله از نظر تمامی جنبه های یوگا به روز خواهند شد.