Manjunath 1 - دکتر مانجونات

دکتر مانجونات

مربیان

دکتر مانجونات، دکتر آیورودا و مدرس یوگا در مراکز علمی و درمانی بیش از ۴۵ سال می باشد. چهار کتاب را به رشته تحریر در آورده و مدرس آیورودا و آشتانگا یوگا (فلسفه) است.