تمرینات یوگا و فعالیت هایی از این دست برای آرامش روانی و ایجاد قدرت درونی در فرد انجام می شود لذا تمامی افراد با گروه سنی های مختلف و حتی کودکان نیز می توانند از آن بهره برند. کودکان بعد از سن 4 سالگی می توانند تمرینات یوگا را شروع کنند چرا که در این زمان ساختار بدن آن ها ثابت است ...