این دوره شامل سه سطح میباشد که هر سطح قابلیت ها و شیوه های استفاده گوناگون برای ایجاد سلامت بیشتر ذهن و جسم قرار میدهد....