در این دوره افراد می توانند با هر سن و هر شرایط بدنی شرکت کرده و با تمریناتی که متناسب با ظرفیت بدن خود دریافت می کنند قدرت و انعطاف را افزایش دهند....