آدرس: شماره ۱۷۲۱- واحد دوم – ساختمان G – خیابان ژیائُتونژی – منطقه فِنگتای – پِکن – چین

کدپستی: ۱۰۰۰۱۰

آدرس: شماره ۱۴ – خیابان کانتور – محله سوم گُکولام – میسور – کارناتاکا – هندوستان

کدپستی: ۵۷۰۰۰۲

پست الکترونیکی: info@masoudmovahediyoga.com

شماره تلفن:

۸۶۱۵۲۱۰۵۷۹۲۲۰+

۹۱۷۶۱۹۴۹۱۱۰۳+

۹۸۹۱۲۱۲۴۲۸۱۷+

contact