کتاب دایره المعارف آشتانگا وینیاسا یوگا - مسعود موحدی یوگا

کتاب دایره المعارف آشتانگا وینیاسا یوگا

یگ گزینه را انتخاب کنید.

دایره المعارف آشتانگا وینیاسا یوگا، آموزشی دقیق به منظور تمرین یوگا از منظر مِدی تِیشِن حرکتی می باشد. مسعود موحدی رویکردی بنیادی به سیستم آشتانگا یوگا را ارائه می دهد – که شامل حالات نامحسوس درونی تمرین می شود. زمانی که تمرین بدین گونه صورت پذیرد، آشتانگا یوگا – و خصوصا وینیاسا، یا ارتباط مکمل مخالف – این امکان را به تمرین کنندگان می دهد که آگاهی عمیق و متمرکز را تجربه کنند.